Blekinge Nämndemannaföreningen

Blekinge Nämndemannaförening

Välkommen att bli medlem hos oss!
Traditionen att välja nämndemän härstammar från 1200-talet. Att vara nämndeman är Sveriges
äldsta förtroendeuppdrag. Nämndemännen är allmänhetens förlängda arm i vårt rättssamhälle.
Nämndemannauppdraget är inte ett politiskt uppdrag utan du är lekmannadomare. Du avlägger
därför domared, skall anmäla jäv och iakttaga tystnadsplikt.
Nämndeman ska i sin dömande verksamhet tillämpa de svenska rättsreglerna och inte låta sig
påverkas av sina politiska åsikter. Läs mera om vad uppdraget som nämndeman innebär här.
Blekinge Nämndemannaförening är en av ca femtio nämndemannaföreningar i landet. Vår förening är
medlem i Nämndemännens Riksförbund NRF som är en intresseorganisation för Sveriges
nämndemän.
Styrelsen för Blekinge Nämndemannaförening (BNF) hälsar nämndemännen i Blekinge välkomna
till ett nytt verksamhetsår. Ni ska känna er välkomna att fortsätta ett ansvarsfullt, stimulerande och
utvecklande uppdrag vid Blekinge Tingsrätt, Hovrätten för Skåne-Blekinge, Förvaltningsrätten i
Växjö och Kammarrätten i Jönköping.
Vi hoppas att du som nämndeman vill vara medlem och ser det som en del av ditt uppdrag. Det är
viktigt att vi är många som stödjer och engagerar oss för aktuella frågor som rör vårt uppdrag,
såsom utbildning, ersättningar och vår roll i rättsprocessen. Ju fler medlemmar vi är i föreningen
desto större möjlighet har vi att påverka, utveckla och stärka nämndemannarollen.

SEX GODA SKÄL ATT VARA MEDLEM

1. ETT SOCIALT NÄTVERK FÖR ATT BLI BÄTTRE DOMARE
Att träffa andra människor som också är nämndemän i domstolar är alltid av stort värde. Att utbyta
åsikter och att diskutera olika erfarenheter – att komma fram till något som gör mig till en bättre
lekmannadomare – det är något som många av våra medlemmar verkligen värdesätter. Uppdraget
som nämndeman är ett ansvarsfullt uppdrag. Att bli en god lekmannadomare kräver kunskap. Vår
förening har många aktiviteter och evenemang under ett år. Allt i syfte att vi ska lära oss mera och
bli bättre nämndemän. En nämndeman är en vetgirig person, det har vi lärt oss! Vår ambition är att
ha en hög nivå på vårt program. Kvalitet är ett ledord för oss i vårt arbete inom vår förening.

2. NÄMNDEMÄNNENS RIKSFÖRBUND – STÄLLER KRAV OCH VÄRNAR
VÅRA INTRESSEN
Vår förening är medlem i Nämndemännens Riksförbund. NRF, ett medlemskap som varit till nytta
för vår förening.
Ett annat exempel är den senaste utredningen om nämndemännens framtid. Nämndemännens
medverkan i hovrätt och kammarrätt ska vara kvar. Nämndemännen ska även i fortsättningen vara
tre till antalet i landets tingsrätter. Många röster höjdes för att landets domstolar skulle bli utan
lekmannainflytande.
Ytterligare ett resultat av NRF:s kontinuerliga arbete för höjda arvoden är att regeringen nu har
beslutat att höja våra arvoden.
Nyttan av att vara många bakom ett samlat krav är uppenbar. Ett medlemskap i vår förening
innebär ett medlemskap i NRF. Nämndemännens sak stärks ju fler medlemmar och föreningar som
är med i NRF.

3. EN FÖRSÄKRING SOM INNEBÄR TRYGGHET
Nämndemännens Riksförbunds försäkring
NRF:s samlingsförsäkring (Folksam) gäller endast nämndemän som är medlemmar i en till NRF
ansluten lokal förening. Vid tjänstgöring som nämndeman gäller Domstolsverkets försäkring. Vid
utbildning, kompetensutveckling, studieresor och möten som lokal Nämndemannaförening eller
NRF genomför är deltagande nämndemän försäkrade genom NRF:s försäkring i Folksam, som är
både en person- ochfordonsförsäkring. Den gäller också på resor till och från dessa aktiviteter. På så
vis möjliggörs självriskeliminering vid tex fordons- eller andra skador. En trygghet som många
varmt uppskattar bland våra medlemmar.

4. UTBILDNING och KOMPETENSUTVECKLING
Som nämndeman får du en introduktionsutbildning när du börjar. Respektive domstol ansvarar för
dessa utbildningar. Du får utbildningsmaterial, bland annat en handbok, som beskriver arbetet i
domstolen.
Din förening, Blekinge Nämndemannaförening, står för den fortlöpande utbildningen,
kompetensutvecklingen och studiebesök för att nämndemännen ska vara uppdaterade inom de
områden som berör vårt uppdrag.Styrelsen strävar efter att ha en aktivitet i månaden och en
studieresa årligen. Vi försöker alltid ta hänsyn till medlemmarnas önskemål om ämne, tid och plats.

5. STUDIERESOR
Som medlem är du också välkommen att delta på de resor som NRF liksom BNF arrangerar. Vår
förening har anordnat studieresor såväl inom Sverige som till våra grannländer. NRF inbjuder
årligen till en studieresa främst till länder inom EU eller vårt närområde. Europas huvudstäder har
ofta besökts. Under varje resa bokas olika möten in med rättslig anknytning. Resorna i NRF:s regi
brukar anordnas fyra dagar under hösten. De är mycket uppskattade.

6. TIDNINGEN NÄMNDEMANNEN och HEMSIDAN
Nämndemännens tidning heter Nämndemannen. Det är en tidning som ges ut av NRF och som
bevakar nämndemännens intressen. Varje nummer av tidningen innehåller ett tema med rättslig
anknytning. Vår förhoppning med tidningen är att läsaren ska kunna hålla sig uppdaterad om det
senaste inom vad som händer inom landets nämndemannarörelse.
Nämndemännens Riksförbund (www.nmrf.se) har en hemsida med mycket bra information.
Vår förening, BNF, har också en egen hemsida som du når via NRF:s hemsida.
Här kan du ta del av det senaste inom föreningsaktiviteter – och vad som planeras.

Endast för administratörer